กลอนเทิดพระเกียรติ ในนามคนไทยในต่างแดน

Thank you Khun Yui ฐิติมา แช่มจันทร์ for writing a touching poem on behalf of the Thai Community in Seattle.

Undefined