โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ด้วยสำนักราชเลขาธิการจะจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และมีความประสงค์ที่จะรับสมัครเยาวชนลูกหลานชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ดังนี้

1. เป็นเยาวชนชาย/หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 23 ปี

2. เข้าใจและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย

3. ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่ทุรกันดาร
4. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ง่าย
5. ชอบการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
6. มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการนี้ เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ (ไปประเทศไทย) เอง โดยสำนักราชเลขาธิการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการอยู่ร่วมโครงการในประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่www.ohm.go.th/jitarsa/ และขอให้ส่งใบสมัครมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่อยู่ Royal Thai Consulate General, 611 Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 หรือ ทาง email ที่ peerawich.h@thaiconsulatela.org ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558

Undefined