แนวทางปฏิบัติ ‘คนไทย-อเมริกัน’สองสัญชาติ

TSwad's picture

กงสุลใหญ่ฯ ให้แนวทางปฏิบัติ ‘คนไทย-อเมริกัน’สองสัญชาติ
กงสุลใหญ่ฯ ระบุประเทศไทยยึดหลักการมีสัญชา
ติเดียว ใน กรณีที่ถือหนังสือเดินทางสองเล่ม ตม.จะตรวจอนุญาตให้ใช้เล่มเดียว หากใช้พาสปอร์ตเล่มใดเข้าประเทศไทย ให้ใช้เล่มนั้นเดินทางออก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 นายดำรง ใคร่ครวญ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอยเจลิส แถลงว่า เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสอบถามจากประชาชนไทยใน

สหรัฐฯ บ่อยครั้งว่า กรณีที่ถือหนังสือ...เดินทางสองเล่ม คือ ทั้งหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ซึ่งได้มาจากการแปลงสัญชาติเป็นคนชาติสหรัฐฯ หากประสงค์จะเดินทางเข้าและออกประเทศไทย จะมีแนวทางปฏิบัติหรือใช้หนังสือเดินทางฉบับใดเข้าและออกประเทศไทย
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนแนวทางปฏิบัติตามที่ได้ร
ับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะตรวจอนุญาตในหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทางเข้า และที่ใช้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงเล่มเดียว ทั้งนี้ ประเทศไทยยึดหลักการมีสัญชาติเดียวตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
ดังนั้น หากใช้หนังสือเดินทางไทยเดินทาง
เข้าประเทศไทย เวลาเดินทางออกก็ต้องใช้หนังสือเดินทางไทย หรือ หากใช้หนังสือเดินทางสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศไทย เวลาเดินทางออก เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะตีตราประทับออกจากประเท
ศไทยในหนังสือเดินทางสหรัฐฯ
Undefined