“ในหลวง” ทรงย้ำทหาร-ตร.รักษาคำสัตย์เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติ

TSwad's picture

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้สูงขึ้น ประจำปี 2551 เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพระราชทานพระบรมราโชวาทให้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
       
       วันที่ 19 พ.ค.2552 เวลา 17.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลง ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ชั้นนายพล จำนวน 785 ราย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 93 ราย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศให้สูงขึ้น ประจำปี 2551 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ให้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
       
       “นายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้ปฏิญาณตนด้วยความเข้มแข็งนี้ มีความสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ เพราะว่า แสดงว่าประเทศชาติจะมีคนที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ทั้งทหาร ทั้งพลเรือน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่สำหรับให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขได้
       
       การที่ท่านได้ปฏิญาณตนนี้ จึงมีความสำคัญมาก ถ้าท่านทำได้เท่ากับท่านได้รักษาความมั่นคงของประเทศ และท่านได้บอกว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวท่าน แต่ข้อสำคัญจะไม่ดีสำหรับประเทศชาติ ฉะนั้น ขอให้ท่านรักษาความตรงของการปฏิญาณนี้ตลอด ทั้งในหน้าที่ราชการ นอกหน้าที่ราชการตลอดชีวิต เพราะว่าท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการสร้างชาติบ้านเมืองให้มั่นคง และประชาชนทั้งหลายในชาติก็จะอนุโมทนา ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรงของการปฏิญาณนี้ตลอดชีวิต
       
       นอกจากนั้น ท่านก็เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ราชการ เพราะว่าราชการก็จะมั่นคง ประเทศชาติจะมั่นคง ประเทศชาติจะอยู่ดี ก็ขอให้ท่านสามารถรักษาปฏิญาณ คำปฏิญาณนี้อย่างเข้มแข็งทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกกรณี ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติด้วยความซื่อตรง เป็นความดีสำหรับท่าน เป็นความดีสำหรับประเทศชาติ ในกาลนี้ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย กำลังของความมั่นคงในงานการ เพื่อรักษาคำปฏิญาณนี้
       
       การจะเป็นผู้ที่ได้ช่วยให้ชาติบ้านเมืองบรรลุผลโดยดีของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จะทำให้ข้าราชการทั้งหลาย ทั้งผู้ใหญ่ ผู้น้อย ทำตามที่ท่านได้กล่าวในกาลนี้ก็ขอให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ในการรักษาคำปฏิญาณ และขอให้ท่านทำด้วยความสำเร็จ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ และเจริญของท่านเอง ขอท่านได้มีกำลังกาย กำลังใจสมบูรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติได้ ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ความเจริญในทุกเมื่อ ทุกงาน และเป็นที่สำหรับให้ประชาชนได้สามารถที่จะพึ่งความดีของท่าน ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการของท่าน”
 

Source: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000056148

Undefined